Hastalığa şifa veren dualar

Kuran-ı kerimimizde bir çok dua bulunmaktadır. Ve her duanın da bir yararı vardır. bu konumuzda size şifası ile yararlı olan duaları paylaşmak isterim. Yüce Allah sizi korusun ve şifa versin.

Adamın biri Efendimiz Aleyhisselam gelerek şöyle dedi:
‘’Göğsüm ağrıyor’’ diye şikayette bulundu. Efendimiz ona: ‘’Kur’an oku. Allah Teala: ‘’Kur’an göğüste bulunan dertlere bir şifadır’’ buyurmuşlardır.
Fatiha Suresi:
Efendimiz Aleyhisselam buyurdular:
‘’Fatiha Suresi ölümden başka her derdin şifasıdır.’’
Hastanın üzerine veya ağrıyan uzva en az yedi defa okunarak nefesin temas edeceği şekilde Fatiha-i Şerife’yi okuyup üfleyiniz. Bunu sabah-akşam dokuz gün temiz bir kalple uygulayınız. Şifa bulacaksınız.’’
Efendimiz’in huzuru şeriflerine biri gelip:
‘’Ya Rasülullah! Kardeşimin ağrısı vardır.’’
‘’Ağrısı ve Şikayeti nedir?’’
‘’O sıkıntıdan şikayet ediyor.’’
‘’Git kardeşini bana getir’’ buyurdu.
Hasta getirildi. Efendimiz mübarek elini hastanın üzerine koyup:
Bismillahirrahmanirrahıym*El hamdü lillahi rabbil alemin*Er rahmanir rahıym*Maliki yevmiddin*İyyake na’büdü ve eiyyake nestaıyn*İhdinas sıratal müstekıym*Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim velad dallin*Elif lam mim*Zalikel kitabü la raybe fih*Hüden lil müttekıyn*Ellezine yü’minune bil ğaybi ve yükıymünes salate ve mimma rezaknahüm yünfikun*Velezzine yü’minune bi ma ünzile min kablik*Ve bil ahirati hüm yukınun*Ülaike ala hüden min rabbihim*Ve ülaike hümül müflihun*Ve ilahüküm ilahün vahıd*La ilahe illa hüver rahmanür rahıym*İnne fi halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilleti terci fil bahri bi ma yenfeun nase ve enzelellahü mines semai min main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fiha min külli dabbetin ve tasriyfir riyahı ves sehabil müsehhari beynes samai vel erdı le ayatin li kavmin ya’kılun*Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm*La te’huzühu sinetün ve la nevm*Lehü m afis semavati ve ma fil ard*Men zellezi yeşfeu ındehu illa bi iznih*Ya’lemü ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yühıytune bi şey’in min ılmihi illa b ima şa*Vesia kürsiyyühüs semavati vel ard*Ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym*Amener resulü b ima ünzile ileyhi min rabbihi vel mü’minun*Küllün amene billahi ve malaiketihi ve kütübihi ve resülih*La nüferriku beyne edahin min rusülih*Ve kalü semı’na ve ata’na ğufraneke Rabbena v ileykel masıyr*La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha*Leh ama kesebet ve aleyha mektesebet*Rabbena la tüahızna in nesiyna ev ahta’na*Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kem a hameltehu allezine min kablina*Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih*Va’fü anna*Vağfir lena*Verhamna*Ente Mevlana fensürna alel kavmil kafirin*Şehidellahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bil kıst*La ilahe illa hüvel aziyzül hakiym*İnne rabbekümullahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisen veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatin bi emrih*E la lehül halku vel emr, tebarakellahü rabbül alemin*E fe hasibtüm enmena halaknahüm ebesen ve enneküm ileyna la türceun*Fe tealellahül melikül hakk*La ilahe illa hüve rabbül arşil keriym*Ve men yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihi fe innema hısabühü ınde rabbih*İnnehu la yüflihul kafirun*Ve kul rabbiğfir verham ve nete hayrur rahımin*Ves saffati saffa*Fez zaciati zecra*Fettaliyati zikra*İnne ilaheküm le vahıd*Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık*İnna zeyyennes semaed dünya bi zinnetinil kevakib*Vehıfzan min külli şeytanin marid*La yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib*Dühuran ve lehüm azabün vasıb*İlla men hatıfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb*Lev enzelna hazel kur’ane ala cebelin le raeytehu haşian müstesaddian min haşyetillah*Ve tikel emsalü nadribüha lin nasi leallehüm yetefekkerun*Hüvellahüllezi la ilahe illa hu*Alimül ğaybi veş şehadeh*Hüver rahmanür rahıym*Hüvahüllezi la ilahe illa hu*El melikül kuddüsüs selamül mü’minül müheyminül aziyzül cebbarul mütekebbir*Sübhanellahi amma yüşrükün*Hüvellahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül Hüsna*Yüsebbihu lehü m afis semavati vel ard*Ve hüvel aziyzül hakiym*Ve ennehü Teala ceddü rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleda*Kul hüvellahü ehad*Allahüs samed*Lem yelid ve lem yuled*Ve lem yekün lehü küfüven ehad*Kul eüzü bi rabbil felak*Min şerri ma halak*Ve min şerri ğasikın iza vekab*Ve min şerrin neffasati fil ukad*Ve min şerri hasidin iza hased*Kul euzü bi rabbin nas*Melikin nas*İlahin nas*Min şerril vesvasil hannas*Ellezi yüvesvisü fi sudurin nas*Minel cinneti ven nas*
Yukarıda geçen sure ve ayetlerini okuyunca hasta yerinden sanki hiç hastalanmamış gibi kalktı. Allah’ın izni ile hastalıktan şifaya kavuştu.
Aziz Kardeşim!
Efendimiz’in uyguladığı bu manevi reçeteyi sende uygulayabilirsin. Mü’min kardeşine yardımcı olman Allah katında en hayırlı iyiliktir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir