reklam alan

  Kocamla sorunlarımı nasıl çözerim

  Okunuşu: Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate

  beynina, vehdina sübüle’s-selami ve neccina mine’z-zulümati

  ile’n-nuri ve cennibne’l-fevahışe ma zahara minha ve ma

  betane. Allahümme’hfazna fi esma’ma ve ebsarina ve

  ezvacina.

  Anlamı: Allah’ım! Kalplerimizi birleştir(bizi ayrılığa düşürme).

  Aramızı /sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi

  (şirk, küfür ve nifak) karanlıklarından kurtar, (iman ve İslam)

  aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı

  ve gizlisinden uzaklaşır. Allah’ım! Kulaklarımızı, gözlerimizi ve

  eşlerimizi (her türlü kötülükten ve günahtan) koru

  Boşandığım eşimle nasıl birleşirim

  İbn-i Ebi’d Dünya, İbrahim İbn-i Hallad (r.a) rivayet ediyor. İbn-i Hallad:
  Cibril-i Emin, Yakub Aleyhisselam’a geldi. Hz. Yakub kendisinin hasret halinden bahsetti. Cibril-i Emin:
  “Size bir dua ögreteyim, Onu okursanız Cenab-ı Hak size ferahlık verir. Arzunuz yerine gelir” dedi!

  Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.
  “Ey kendisinden başkasının; kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen (Allah’ım)! Ey kudretine kimsenin erişemediği (Rabbim)! Benim bu sıkıntımı gider.” duasını talim etti. Yakub Aleyhisselam, bu duayı okuyunca Yusuf Aleyhisselam’dan haber geldi. diyor.

  Kocamı kendime nasıl aşık ederim

  Bir kağıda iki adet resim çizilir. Yada sevmesi

  istenen kişilerin resmi yan yana konur. Veya

  çamur yahut balmumundan bir kız ve bir erkek

  heykeli yapılır.Resimlerin veya heykellerin göğüs

  hizasına erkek ve kızın adları ana adları ile

  beraber yazılır. Resimler bir daire içine alınıp

  1000 defa ya vedüd denip her defasında sıcak

  nefesle hu diye üflenir. Ve sonunda dua edilip bu

  resimler yüksekçe bir yere görünecek şekilde

  asılır. Altınada ey Allah’ın mahlukatı. Bunlar

  birbirine sevdalıdır yazılır.

  Sevgilimin bana dönmesini istiyorum

  Eşini ve yuvasını terk eden birini geri yuvasına dönmeye mecbur etmek istersen, önce temiz bir kağıda büyükçe bir daire çiz. Bu dairenin etrafına elif’den ye’ye kadar 28 arap alfabesini yaz. Bu alfabenin etrafına da yine daire şeklinde daveti behiyyeyi yaz. Dairenin içerisine ise matlubun tasvirini çiz. Sonra eline bir çivi al 7 defa berhetiyyeyi okuyarak çiviyi elif harfine çak. Sonra tekrar 45 kez berhetiyyeyi oku ve tevkil et. 24 saat bekle. Gelmezse aynı ilemi yapıp bu sefer çiviyi be harfine çak. Bu şekilde 28 gün her harfe çakarak devam et.
  Dua budur:
  Allahümme inni bihakkki Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Huturin 2 Kalnehudin 2 Berşanin 2 Kezhirin 2 Nemuşelhin 2 Berheyula 2 Beşkeylehin 2 Gamezin 2 Enkalelitin 2 Kabratin 2 Ğayahen 2 Keydehula 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Şemhehirin 2 Bikehtahunihin 2 Beşarişin 2 Tuneşin 2 Şemhabaruhin 2 Allahümme bihaki kehkehicin yağtaşiyyin bihakki letşağşağvilin emvilin celdin mehcemen helmecin verudiyetin mehfeyacin bi-ızzetike illa ma ehazte bisem-ıhim ve ebsarihim sübhane men leyse kemislihi şey-ün fissemavati vel ardi ve hüzzemiul alim

  Kocama sözümü dinletmek istiyorum

  Bir kimse halk arasında sevilip sayılmak ya da eşine, sevdiğine, aile efradına sözünü dinletebilmek ve onların gönüllerine taht kurmak ve kendisine şefkat, merhamet ve yumuşak kalpli olmalarını sağlamak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler her gün düzenli olarak yedi defa okunmaya devam edilmelidir. Okunacak ayeti kerimeler şunlardır:
  Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*
  Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea ala ayni*
  Lev-enfakte m-fil ardi cemian ma ellefe beyne kulubihim, vela kinnellahe ellefe beynehüm, innehü azizün hakim*
  Yühibbunehüm ke-hubbillahi vellezine amenü eşeddü hubben lillah*

  Aşkıma nasıl karşılık bulurum

  Sevgisine karşılık bulamayanlar ENFAL SURESİ 63. ayeti okuyabilirler.(Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm. ) Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infâk etseydin (verseydin), onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lâkin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Azîz’dir, Hakîm’dir. Günü ve saati yok istediğiniz kadar okuyabilirsiniz
  İnanarak ve ısrarla okuyun ..En güzel dua şekli gece yarısından sonra olandır güzel bir şekilde abdestinizi alın kıbleye yönelin,niyetinizi edin (niyet ettim Allah rızası için falanca beni ebedi bir aşkla sevsin hayırlısı ile kavuşalım) Allah gönlünüzün muradını versin … Selametle..

  Sevgilimin gözüne şirin görünmek istiyorum

  Şirinlik, saygı, sevgi ve hürmet görmek için aşağıda gelen ayetleri yazıp üzerinde taşıyan ve fırsat buldukça aynı ayetleri okuyan kimse, halk arasında sevilen sayılan herkesin gözüne şirin görünen rağbet edilen bir kimse olur.
  Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka*
  İlla tezkiraten limen yehşa*
  Tenziylen mimmen halekal erda ves semavatil ula*
  Errahmanü alel arşisteva*
  Lehu ma fis semavati ve ma fil erdi ve ma beynhüma ve ma tahtes sera*
  Ve in tevher bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa*
  Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna*

  Eşimden saygı görmek istiyorum

  sevilen kişi tarafından veyahutda halk arasında Sevilip Sayılmak İçin Dua yöntemini yazıyorum değerli kardeşlere
  <<< 1000 defa La ilahe illallah muhammedün şefiullah okur ve her 100 defanın sonunda 3 kezde
  Allahümme bi hakkı hurmeti la ilahe illellah ,muhammedün şefiy'ullahi en teczibe li kulübe ıbadike ecmeıyne hatta yenkadü ve yahdaü li bil mehabbeti vel meveddeti vel atfi bi rahmetike ya erhamer rahımine ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim >>>

  bu dua okunur değerli kardeşler

  Kocamın kalbine sahip olmak istiyorum

  Bir kimsenin kalbini teshir ve muhabetini celbetmek dilerseniz temiz bir kağıt alınarak “Vedud” Rahim” Atuf” Rauf esmai celilesini hurufu mukatta olarak yaz.Ba,dehu muhabetini arzu eyledigin kimsenin ismiyle validesinin ismini yine mukattaa olarak yaz ve sonra bu kagıdı önüne koyarak 400….. defa “Ya Vedud” oku ba,dehu baladaki vefki şerifi diğer bir kagıd üzerine yazarak onun üstüne de o miktar “Ya Vedud” kıraat edip ikisini birleştirerek üzerinde taşı.Her gün 20….. defa “Ya Vedud” zikrine devam et.itikadı ve tahareti kamile ile icra edersen matlubun nail olur.

  Sevgilimle aşkımızı arttırmak istiyorum

  33 kere berhetiyeh kerir deyip suya şekere okuyun ve sevdiginiz kişiye içirin içirmek mümkün degilse kapısına döküp elbisesine sürün aşkından yanıp tutuşsun