reklam alan

  Eski sevgilimin karşıma çıkmasını istiyorum

  İsteklerinizi, hayallerinizi küçümseyen kişilerden mümkün mertebe uzak durun. Onlar sizi sadece köreltir. Siz yapmak istediklerinize yönelin. Birisi ile tekrardan birlikte olmak için fırsat istiyorsan aşağıdaki duayı oku.
  Ce’fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Birşeyin kaybolduğu veya bir kimse ile buluşmak istediğin zaman, yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ raybe fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd, icma’ beynî ve beyne (71) deyip, kimle ve neyle buluşmak istiyorsa, beni onunla buluştur söyleyip, noktaların olduğu yerde onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü teâlâ muhakkak seni o şey veya o kimse ile buluşturur. Bunu söylediğim her zaman, duâm kabûl edildi.

  Eşimin ailesinin sevgisini nasıl kazanırım

  Bismillahirrahmanirrahim
  (1)Elif lam ra* tilke ayatül kitabil mübın.(2)İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm ta’kılun.(3)Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın.(4)İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın.(5)Kale ya büneyye la taksus rü’yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda* inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın.(6)Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te’vilil ehadısi ve yütimmü nı’metehu aleyke ve ala ali ya’kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak* inne rabbeke alımün hakım.(7)Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın.(8)İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh* inne ebana le fı dalalim mübın.(9)Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba’dihı kavmen salihıyn.(10)Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba’düs seyyarati in küntüm faılın.(11)Kalu ya ebana ma leke la te’menna ala yusüfe inna lehu lenasihun.(12)Ersilhü meana ğadey yerta’ ve yel’ab ve inna lehu lehafizun.(13)Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye’külehüz zi’bü ve entüm anhü ğafilun.(14)Kalu le in ekelehüz zi’bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun.(15)Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec’aluhü fı ğayabetil cübb* ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş’urun.(16)Ve cau ebahüm ışaey yebkun.(17)Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe ınde ****ına fe ekelehüz zi’b* ve ma ente bi mü’minil lena ve lev künna sadikıyn.(18)Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib* kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra* fe sabrun cemıl* vallahül müsteanü ala ma tesıfun.(19)Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh* kale ya büşra haza ğulam* ve eserruhü bidaah* vallahü alımün bi ma ya’melun.(20)Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma’dudeh* ve kanu fıhi minez zahidın.(21)Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda* ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs* vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun.(22)Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ılma* ve kezalike neczil muhsinın.(23)Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek* kale meazellahi innehu rabbı ahsene mesvay* innehu la yüflihuz zalimun.(24)Ve le kad hemmet bihı ve hemme biha* lev la er raa bürhane rabbih* kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa’* innehu min ıbadinel muhlesıyn.(25)Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab* kalet ma ceazü men erade bi ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elım.(26)Kale hiye ravedetnı an nefsı ve şehide şahidüm min ehliha* in kane kamısuhu kudde min kubulin fe sadekat ve hüve minel kazibın.(27)Ve in kane kamısuhu kudde min dübürin fe kezebet ve hüve mines sadikıyn.(28)Felemma raaa kamısahu kudde min dübürin kale innehu min keydikünn* inne keydekünne azıym.(29)Yusüfü a’rıd an haza vestağfirı li zembik* inneki künti minel hatıın.(30)Ve kale nisvetün fil medınetimraetül azızi türavidü fetaha an nefsih* kad şeğafeha hubba* inna leneraha fı dalalim mübın.(31)Felemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a’tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahıdetim minhünne sikkınev ve kaletıhruc aleyhinn* felemma raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera* in haza illa melekün kerım.(32)Kalet fe zalikünnellezı lümtünnenı fıh* ve le kad ravedtühu an nefsihı festa’sam* ve leil lem yef’al ma amürruhu le yüscenenne ve leyekunem mines sağırın.(33)Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yed’unenı ileyh* ve illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilın.(34)Festecabe lehu rabbühu fe sarafe anhü keydehünn* innehu hüves semıul alım.(35)Sümme beda lehüm mim ba’di ma raevül ayati le yescününnehu hatta hıyn.(36)Ve dehale meahüs sicne feteyan* kale ehadühüma innı eranı a’sıru hamra* ve kalel aharu innı eranı ahmilü fevka ra’sı hubzen te’külüt tayru minh* nebbi’na bi te’vılih* inna nerake minel muhsinın.(37)Kale la ye’tiküma taamün türzekanihı illa nebbe’tüküma bi te’vılihı kable ey ye’tiyeküma* zaliküma mimma alemenı rabbı* innı teraktü millete kavmil la yü’minune billahi ve hüm bil ahırati hüm bil ahırati hüm kafirun.(38)Vetteba’tü millete abai ibrahıme ve ishaka ve ya’kub* ma kane lena en nüşrike billahi min şey’* zalike min fadlillahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun.(39)Ya sahıbeyis sicni e erbabüm müteferrikune hayrun emillahül vahıdül kahhar. (40)Ma ta’büdune min dunihı illa esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan* inil hukmü illa lillah* emera ella ta’büdu illa iyyah* zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun.(41)Ya sahıbeyis sicni emma ehadüküma fe yeskıy rabbehu hamra* ve emmel aharu fe yuslebü fe te’külüt tayru mir ra’sih* kudıyel emrullezı fıhi testeftiyan.(42)Ve kale lillezı zanne ennehu nacim minhümezkürnı ınde rabbike fe ensahüş şeytanü zikra rabbihı fe lebise fis sicni bid’a sinın.(43)Ve kalel melikü innı era seb’a bekaratin simaniy ye’külühünne seb’un ıcafüv ve seb’a sümbülatin hudriv ve uhara yabisat* ya eyyühel meleü eftunı fı rü’yaye in küntüm lir rü’ya ta’bürun.(44)Kalu adğasü ahlam* ve ma nahnü bi te’vılil ahlami bi alimın.(45)Ve kalellezı neca minhüma veddekera ba’de ümmetin ene ünebbiüküm bi te’vılihı fe ersilun.(46)Yusüfü eyyühes sıddıku eftina fı seb’ı bekaratin simaniy ye’külününne seb’un ıcafüv ve seb’ı sümbülatin hudriv ve ühara yabisatil leallı erciu ilen nasi leallehüm ya’lemun.(47)Kale tezraune seb’a sinıne deeba* fe ma hasadtüm fezeruhü fı sümbülihı illa kalılem mimma te’külun.(48)Sümme ye’tı mim ba’di zalike seb’un şidadüy ye’külne ma kaddemtüm lehünne illa kalılem mimma tuhsınun.(49)Sümme ye’tı mim ba’di zalike amün fıhi yüğasün nasü ve fıhi ya’sırun.(50)Ve kalel melikü’tunı bih* fe lemma caehür rasulü kalercı’ila rabbike fes’elhü ma balün nisvetillatı katta’ne eydiyehünn* inne rabbı bi keydihinne alım.(51)Kale ma hatbükünne iz ravedtünne yusüfe an nefsih* kulne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su’* kaletimraetül azızil ane hashasal hakku ene ravedtühu an nefsihı ve innehu le mines sadikıyn.(52)Zalike li ya’leme ennı lem ehunhü bil ğaybi ve ennellahe la yehdı keydel hainın.(53)Ve ma überriü nefsı* innen nefse le emmaratüm bis sui illa ma rahıme rabbı* inne rabbı ğafurur rahıym.(54)Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı* fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın.(55)Kalec’alnı ala hazainil ard* innı hafıyzun alım.(56)Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard* yetebevveü minha haysü yeşa’* nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın.(57)Ve le ecrul ahırati hayrul lillezıne amenu ve kanu yettekun.(58)Ve cae ıhvetü yusüfe fe dehalu aleyhi fe arafehüm ve hüm lehu münkirun.(59)Ve lemma cehhezehüm bi cehazihim kale’tunı bi ehıl leküm min ebıküm* ela teravne ennı ufil keyle ve ene hayrul münzilın.(60)Fe il lem te’tunı bihı fe la keyle leküm ındı ve la takrabun.(61)Kalu senüravidü anhü ebahü ve inne le faılun.(62)Ve kaleli fityanihic’alu bidaatehüm fı rihalihim leallehüm ya’rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm yarciun.(63)Fe lemma raceu ila ebıhim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun.(64)Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl* fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın.(65)Ve lemma fetehu ****ahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim* kalu ya ebana ma nebğıy hazihı bidaatüna ruddet ileyna* ve nemıru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr* zalike keylüy yesır.(66)Kale len ürsilehu meaküm hatta tü’tuni mevsikam minellahi lete’tünnenı bihı illa ey yühata biküm* fe lemma atevhü mevsikahüm kalellahü ala ma nekulü vekıl.(67)Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahıdiv vedhulu min ebvabim müteferrikah* ve ma uğnı anküm minellahi min şey’* inil hukmü illa lillah* aleyhi tevekkelt* ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun.(68)Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm* ma kane yuğnı anhüm minellahi min şey’in illa laceten fı nefsi ya’kube kadaha* ve innehu le zu ılmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun.(69)Ve lemma dehalu ala yusüfe ave ileyhi ehahü kale innı ene ehuke fe la tebteis bima kanu ya’melun.(70)Fe lemma cehhezehüm bi cehazihim ceales sikayete fı rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le sarikun.(71)Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkıdun.(72)Kalu nefkıdü suvaal meliki ve li men cae bihı hımlü beıyriv ve ene bihı zeıym.(73)Kalu tellahi le kad alimtüm ma ci’na li nüfside fil erdı ve ma künna sarikıyn.(74)Kalu fe ma cezaühu in küntüm kazibın.(75)Kalu cezaühu mev vücide fı rahlihı fe hüve cezaüh* kezalike necziz zalimın.(76)Fe bedee bi ev’ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahraceha min viai ehıyh* kezalike kidna li yusüf* ma kane li ye’huze ehahü fı dınil melikı illa ey yeşaellah* nerfeu deracatim men neşa’* ve fevka külli zı ılmin alım.(77)Kalu iy yesrık fe kad seraka ehul lehu min kabl* fe eserraha yusüfü fı nefsihı ve lem yübdiha lehüm kale entüm şerrum mekana* vallahü a’lemü bima tesıfun.(78)Kalu ya eyyühel azızü inne lehu eben şeyhan kebıran fe huz ehadena mekaneh* inna nerake minel muhsinın. (79)Kale meazellahi en ne’huze illa mev vecedna ****ana ındehu inna izel le zalimun.(80)Fe lemmestey’esu minhü halesu neciyya* kale kebıruhüm e lem ta’lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikam minellahi ve min kablü ma ferrattüm fı yusüf* fe len ebrahal erda hatta ye’zene lı ebı ev yahkümellahü lı* ve hüve hayrul hakimın.(81)İrciu illa ebıküm fe kulu ya ebana innebneke serak* ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn.(82)Ves’elil karyetelletı künna fıha vel ıyralletı akbelna fıha* ve inna lesadikun.(83)Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra* fe sabrun cemıl* asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa* innehu hüvel alımül hakım.(84)Ve tevella anhüm ve kale ya esefa ala yusüfe vebyaddat aynahü minel huzni fe hüve kezıym.(85)Kalu tellahi tefteü tezküru yusüfe hatta tekune haradan ev teküru yusüfe hatta tekune haradan ev tekune minel halikın.(86)Kale innema eşku bessı ve huznı ilellahi ve a’lemü minellahi ma la ta’lemun.(87)Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve ehıyhi ve la tey’esu mir ravhıllahi illel kavmül kafirun.(88)Fe lemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel azızü messena ve ehlened durru ve ci’na bi bidaatim müzcatin fe evfi lenel keyle ve tesaddak aleynav innellahe yeczil mütesaddikıyn.(89)Kale hel alimtüm ma fealtüm bi yusüfe ve ehıyhi iz entüm cahilun.(90)Kalu einneke le ente yusüf* kale ene yusüfü ve haza ehıy kad mennellahü aleyna* innehu mey yettekı ve yasbir fe innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın.(91)Kalu tellahi le kad aserakellahü aleyna ve in künna le hatıın.(92)Kale la tesrıbe aleykümül yevm* yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahımın.(93)İzhebu bi kamısıy haza fe elkuhü ala vechi ebı ye’ti besıyra* ve’tunı bi ehliküm ecmeıyn.(94)Ve lemma fesaletil ıyru kale ebuhüm innı le ecidü rıha yusüfe lev la en tüfennidun.(95)Kalu tellahi inneke le fı dalalikel kadım.(96)Fe lemma en cael beşıru elkahü ala vechihı fertedde besıyra* kale elem ekul leküm innı a’lemü minellahi ma la ta’lemun.(97)Kalu ya ebanestağfir lena zünubena inna künna hatıın.(98)Kale sevfe estağfiru leküm rabbı* innehu hüvel ğafurur rahıym.(99)Fe lemma dehalu ala yusüfe ava ileyhi ebeveyhi ve kaledhulu mısra in şaellahü aminın.(100)Ve rafea ebeveyhi alel arşi ve harru lehu sücceda* ve kale ya ebeti haza te’vılü rü’yaye min kablü kad cealeha ribbı hakka* ve kad ahsene bı iz ahracenı mines sicni ve cae biküm minel bedvi mim ba’di en nezeğaş şeytanü beynı ve beyne ıhvetı* inne rabbı latıyfül lima yeşa’* innehu hüvel alımül hakım.(101)Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te’vılil ehadıs* fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah* teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn.(102)Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk* ve ma künte ledeyhim iz ecmeu emrahüm ve hüm yemkürun.(103)Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mü’minın.(104)Ve ma tes’elühüm aleyhi min ecr* in hüve illa zikrul lil alemın.(105)Ve keeyyim min ayetin fis semavati vel erdı yemürrune aleyha ve hüm anhü mu’ridun.(106)Ve ma yü’minü ekseruhüm billahi illa ve hüm müşrikun.(107)E fe eminu en te’tiyehüm ğaşiyetüm min azabillahi ev te’tiyehümüs saatü bağtetev ve hüm la yeş’urun.(108)Kul hazihı sebılı ed’u ilellahi ala besıyratin ene ve menittebeanı* ve sübhanellahi ve ma ene minel müşrikın.(109)Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim min ehlil kura* e fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim* ve la darul ahırati hayrul lillezınettekav* e fe la ta’kılun.(110)Hatta izestey’eser rusülü ve zannu ennehüm kad küzibu caehüm nasruna fe nücciye men neşa’* ve la yüraddü be’süna anil kavmil mücrimın.(111)Le kad kane fı kasasıhum ıbratül li ülil elbab* ma kane hadısey yüftera ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıyle külli şey’iv ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü’minun.

  Eski sevgilimi aklımdan çıkarmak istiyorum

  Kim niyet ederek bu isimleri hergün adedince zikredip 41 güne tamamlarsa dilek ve maksadına eriişir.Fakat hergün zikre başlamadan önce yüz besmele, yüz salavat, yüz tövbe istiğfar ederek başlanılmalı ve 41 günün bitiminde ise yedi defa Yasin suresini okuyup dileğini arz etmelidir.
  -Ayrıca düşman şerrinden kurtulmak,
  -Hayırlı rızık akpılarının açılması,
  -Bağlılıkların çözülmesi,
  -Şirin ve iltifatlı görünmek,
  -Terk edip giden birinin geri dönmesi,
  -Ailede huzur ve güvenin sağlanması,
  -Kalplerin ve gönüllerin nurlanmsı,
  -Zenginlik kapılarının açılması,
  -Vb. konularda makul olan her murat yerine gelecektir.

  Eşimin gözü benden başkasını görmesin istiyorum

  Bir kişinin dilini ve bütün bedenını baglamak dilersen hemen o saat abdestli bir şekilde karşısında yazacagım duayı o na karşı 1 defa oku ona karşındakine üfür biiznillah teala dili ve cümle bedeni baglanır kendi tarafımdan denenmiştir bismillahirrahmanirahim üskün ve bikudretillahi üskün ve biizzetillahiüskün ve biazametillahi üskün ve bicelalillahi üskün ve muhammed resullahi sallallahu aleyhi vesellem üskü tum tum tum emmen emmen emmen billahil meliki vahidil kahhar.

  Bu Duayı Suya üfle yada kendine üfle

  Sevgilimle bir ömür mutlu olmak istiyorum

  Dilek dualarınız tutması için etkili olan bu duayı okuduğunuzda hakkınızda hayırlısı ise en kısa sürede Allah’ın izniyle kabul olacaktır. Yüce Allah kullarının hayırlı olan dualarını kabul eyler.

  Bence bu duayida 3 kere okumakta fayda vardir. Hz. Muhammed (SAV) efendimizede 3 Ihlas 1 Elham okuyalim ve kalpten tum dileklerimizi soyleyelim. Lutfen dualarinizda banada yer verin. Insallah gelir barisiriz.
  Allah herkezden razi olsun..

  Birde bisiy eklemek istiyorum buradan..
  Dua 3 Sekilde kabul ediliyormus ama muhakkak edilirmis. Allah ona cevirdigimiz ellerimizi bos birakmaz ben buna tum kalbimle inaniyorum.
  1- Bu dunyada hemen verirmis
  2- Oteki Dunyada veririmis
  3- Istedigimiz degil ama Bizim icin daha guzel olani verirmis

  Ayrica:
  bir yerde sunuda okudum, Bir insan Allahtan hep birseyler istemis ama sonunda Allahim banada senin gibi insanlarla sevgi duyabilmeyi nasip et demis. Allah da ilk defa dogru sekilde dua ettin demis cunku herzaman” bilmeyi” nasip et demek lazimmis.

  Diyecegim sudur dualarda sihirli formuller gibi yani belli bir sayi ve belli bir zamanla butunlesiyor. O zaman ben anladigim kadari ile dilimin dondugu kadari ile sizinlede okuduklarimi paylasmak istedim..

  Yani dualarimiz ederken zamani, yeri de belirtmemiz gerekiyor”bilmeyi” ekleyerek
  yani kisaca ozetliyim soyle diyebiliriz

  “Allahim Insallah burda bulunan arkadaslarim ve benim icin bu dunyada ve oteki dunyada bize tez vakitte dileklerimizi (hakkimizda tum insanlik icin guzel olanlari)kabul edeBILMEYI ve mutlu olaBILMEYI nasip et AMIN”

  Peygamber Efendimizin bildirdiği hacet duası şudur:

  Okunuşu:
  BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
  “Lâ ilâhe İllâllahu’l-halîmül-kerîm. Sübhânellâhi Rabbil-arşil-azîm. Elhâmdü lillâhi rabbil-âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin lâ teda ‘lî zenben illâ ğaferteh ve lâ hemmen illâ ferrecteh, ve lâ hâceten hiye leke ridan illa kadaytehâ yâ erhamerrâhimîn.”

  Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

  AMIN..

  Allah yar ve yardimcimiz olsun Insallah.

  Mutlu bir yuva kurmak istiyorum

  Kısmetin açılması ve helalinden evlenip yuva kurmak isteyen arkadaşlar, cuma duasını 18 kere okusunlar.(gerçekten çok faydalı deneyip faydasını görenler olmuştur) Cuma Duası; ayrıca dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için de 5 kere okunursa, eşlerin arası düzelir. Aralarındaki soğukluk ve kızgınlık gider, birbirlerine karşı muhabbet hasıl olur.

  CUMA DUASI (18 kez okunacak)
  Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.
  Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç.
  Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.
  İlahi kabre vardığım gece lütfeyle, yalnız kaldığım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster.
  Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.
  Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.
  Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
  Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.
  Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat.
  Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.
  Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.
  Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.
  Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.
  Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.
  Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.
  Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.
  Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.
  Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.
  Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.
  Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana.
  Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.
  İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.
  Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya.
  Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile.
  Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.
  Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir.
  Allahım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.
  Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.
  Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.
  Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi.

  Eski sevgilimi görmek istiyorum

  İsteklerinizi, hayallerinizi küçümseyen kişilerden mümkün mertebe uzak durun. Onlar sizi sadece köreltir. Siz yapmak istediklerinize yönelin. Birisi ile tekrardan birlikte olmak için fırsat istiyorsan aşağıdaki duayı oku.
  Ce’fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Birşeyin kaybolduğu veya bir kimse ile buluşmak istediğin zaman, yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ raybe fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd, icma’ beynî ve beyne (71) deyip, kimle ve neyle buluşmak istiyorsa, beni onunla buluştur söyleyip, noktaların olduğu yerde onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü teâlâ muhakkak seni o şey veya o kimse ile buluşturur. Bunu söylediğim her zaman, duâm kabûl edildi.

  Eşimin gözü benden başkasını görmesin

  Aşağıda gelen azimet herhangi bir Arabi ayın ilk Cumartesi sabahı güneş doğmadan evvel miskiamber mürekkebiyle halis niyetle yazılır.Talip olan kişi matlubun niyetine sağ kolunun pazusunda taşırsa kısa zamanda niyet edilen kişi derin bir aşk ve sevgi ile kendisine bağlanmış olur.
  Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni
  Yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine ameni eşeddü hubben lillah
  Züyyine linnasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en’ami vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab
  Kiramen katibine ya’lemune ma tefalün
  Allahümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan ala hubbi fülan bil mehabbetil kaviyyeti veşşedideti min ğayri mühletin bila ihtiyarin velev kane fihi hayran, bil aceli ve sür-ah

  Sevgilimin kalbini kazanmak istiyorum

  Bir kisini kendine baglayip teshir etmek icin bir bakir levhaya on yeddi kez filan ibni filanete yani istenen kisinin ve anne ismini yaziniz ve yeni ayin 2gunu utarit saatte yapiniz ki,amelin bosa cikmasin bu uygulama aileni atarak kacan,hirsiz,ve sevdiginiz kisiler icin yapa bilersiniz

  Eski sevgilimin beni özlemesini istiyorum

  Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.
  Geceleri yatarken 101 defa niyet edip okumalısın.