reklam alan

  Kocaya Söz Geçirme Duası

  Bu tılsımı yazdıktan sonra … yerinde taşıyan insanın herkes yanında sözü geçkin olur. Lafı dinlenir ve saygın bir kimse olur. Denenmiş etkili bir tertiptir.

  Sevgilimin Kalbini Kazanma Duası

  Mukatil bin Süleyman’dan rivayet edilmiştir. Şöyle diyor:
  “Kim sabah namazını vaktinde kılar sonra aşağıdaki duayı … kere okursa bu yöndeki dileği bi iznillah kabul olunur.
  Dua şudur:
  Allâhümme yâ hayyü yâ kayyûmü yâ ferdü yâ vitru yâ samedü yâ senede menistenede ileyhi yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  Kocamın Bana Geri Dönmesini İstiyorum

  Bu tılsımı … günü … vakti at nalı üzerine yazıp gece kuvvetli ateşe koy, sonrasında gelmesini arzuladığın kişinin sana deli divane olup aşık bir şekilde döndüğünü göreceksin.

  Eşler Arası Sıcaklık İçin Dua

  Eşiyle arasında sıcaklık olmasını isteyen kimse, aşağıdaki ibareyi ayet-i kerimelerle birlikte bir kağıda yazar veya yazdırır. Sonra da usulüne göre dürdükten sonra üzerine bir be parçası geçirir. Onun üzerine de naylona benzer su geçirmez bir şeyle tekrar kapatır. Daha sonra bunu yakına bir yere koyar. Yazılacak ibare ise şudur:
  Ahharahâ sehhahû yümsikünâ innellâhe yümsiküs semâvâti vel erda en tezûlâ ve kıyle yâ erdubleıy mâeki ve yâ semâü akliıy ve ğıydal mâü ve kadal emru küllemâ evkadû nâran lil harbi atfeehâllâhü ebced hevvez huttıy kelemen sa’fas karaşet sehaz dazığın eyyühel mâün nâzilü emsi ente min sulbi fülân ibni fülânete bi ızzetillâhi ve kudratihî ve bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

  Çok Sevilmek İçin Etkili Dua

  İnsanların kalp ve gönüllerini çekmek, onlara daha sevimli, daha muhabbetli görünmek isteyen kimse aşağıdaki azimeti miskianber mürekkebi ile yazar ve üzerinde taşırsa herkesin gözüne daha sevimli daha muhabbetli ve şefkatli görünür. Her gittiği yerde sevilir, sayılır, hoş karşılanır. Okuma sayısı: Her gün …. Defadır.
  Azimet şudur:
  Vezkürû ni’metallâhi aleyküm, a’dâe fe-ellefe beyne kulûbiküm fe-esbahtüm, bi-ni’metihî ihvânâ*
  Vallâhu azîzün hakîm*
  Yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine amenu eşeddü hubbel lillah*
  Lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim*
  Raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerim*

  Eşime Kendimi Çok Sevdirme Duası

  Eşine karşı soğuk davranan, hakaret eden, başkalarının yanında küçük düşüren bir kocaya karşı kadın bir … ayının ilk … günü … vaktinde temiz bir kağıda aşağıda yazılı ayeti kerimeleri misk ve safran mürekkebi ile yazar veya yazdırıp sol koluna bağlarsa kocası karısını çok muhabbet ve şefkatle sever, saygılı olur hizaya girer ve kabalıktan vazgeçer.
  Yazılacak ayetler:
  Bismillahirrahmanirrahim
  Elham-dülill ahillezi halakas semavati vel ardi ve cealez zulümati ven nuru sümmellezine keferu bi rabbihim ya’dilun ya hayyü ya kayyum. Ya zelcelali vel-ikram. Hasbiyallahü ve ni’mel vekil. Ni’mel Mevla ve ni’men nasir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahü ala seyidine muhammedin ve ilihi ve sahbihi ve selemle.

  Kocaya Kendimi Sevdirmek İstiyorum

  Zöhre saatlerinde aşağıdaki kerimeyi .. kere okuyan insan çok sevilen sayılan ve hürmet gören biri olur. Özellikle eşine kendini sevdirmek isteyen kimseler için etkilidir.
  Bismillahirrahmanirrahim
  İnne rabbi hüvallahüllezi la ilahe illa hüvel vahidü ül kerim errızkı zil kuvetil metin.

  Sevgilimin Beni Çok Sevmesini İstiyorum

  Ayeti .. defa yazılır, yazılan bu kağıt bir kova suyun içine bırakılır. Bu su ile kişiler yıkanır. Ayetler o kimselerin başlarına.. defa okunursa, aralarında sevgi ve muhabbet meydana gelir.

  Kocayı Evine Bağlama Duası

  Aşağıdaki duayı bu yönde muzdarip olan kim okursa niyetine hasıl olur. Okuma sayısı her gün 7 defadır. Kısa sürede dileği gerçekleşir.
  Bismillahirrahmanirrahim
  Allahümme inni es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha ala meğaliki ebvabis semai lil fethi te fettahet ve es’elüke bi esmailekelleti iza duiyet biha alel basevedderai lil keşfi te’keşşefet ve es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha la ebvabil üsri lil yüsri te’yesseret ve es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha alel emvati lil nuşiri teneşşeret ecib duana bi rahmetike ya erhamer rahimin vel hamdulillahi rabbil alemin.

  Sevdiğimi Kendime Etkili Bağlamak İçin

  Kim ki bu duayı yanında götürürse ve günde 100 kere okursa sevdiğini kendisine bağlar, onun gözüne güzel ve hoş görünerek ilgisini çeker. Dua budur:
  Bismillahirrahmanirrahim
  Ya galibül aduvvi ya Muhammed ya Murtaza ya Ali.