reklam alan

  Muhabbet İçin Celp Nasıl Yapılır

  Muhabbetin olması için hazırlanan etkili yöntemlerdir. Tutma olasılıkları çok yüksektir. Ayrıca muhabbet dualarıda vardır. Kerimesi budur:
  Allâhümme’ğfir lî hatîetî ve cehlî ve israfî fî emrî ve mâ ente a’lemu bihi minnî. Allâhümme’ğfir lî ceddî ve hezlî ve hataî ve amdî ve küllü zâlike indî. Allâhümme’ğfir lî ma kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a’lentü ve mâ ente a’lemu bihî minnî. Ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru ve ente alâ külli şey’in kadîr.

  Birinin Bana Sırılsıklam Aşık Olması İçin Celp

  Kamer’in hevaiyye burçlarından birinde Utarit ile muttasıl olduğu bir gecede ateşe konulmamış bir kerpiç parçası üzerine 1111 ile celbini istediğin adamın ve annesinin adını yazıp, Hamru’l-Keracim denilen buhur ile tütsüledikten sonra üzerine 1000 defa şu ayetleri (Bakara148,Yasin53) okur ve halk arasında tanınmış ismiyle hitab ederek çağırırsan o şahıs nerede olursa olsun aşık bir şekilde derhal gelir.

  Hızlı Tutan Evlilik Celbi Nasıl Yapılır

  Bu isimler hem lafız itibariyle, hem de mana itibariyle birbirine o kadar yakın isimlerdir ki, hepsi de Allahü Teala’nın affını ve atifetini ihata etmektedirler. Bekarlık sıkıntısından feraha ermek için bu isimlerle zikir ve duaya devam edilir. Bilhassa, gerek dünyalıklar için, gerekse ahrete hazırlık ve azık temini bakımından Cenab-ı Hakk’tan bir şeyler istemek için en uygun isimler bu isimlerdir.
  El-ğafûru, el-afüvvü, el-ğafîru

  Kocama Kendimi Çok Sevdirme Duası

  Eşinize karşı kendinizi çok sevdirmek amaçlı okunan dualardır. Okunacak esma:
  Allâhümme e’innî alâ zikrike ve şukrike ve hüsni ibâdetike.

  Uzakta Olan Eşimi Yanıma Getirme Duası

  Uzakta olan eşinizin siz çabukcak gelmesi hedef alınır. Oldukça güçlü olduğu bilinmektedir. Okunacak dua şudur:
  Allâhümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente, fağfirlî mağfireten min indike verhamnî, inneke ente’l-gafûrü’r-rahîm.

  Kocamla Küsmemek İçin Güçlü Dua

  Eşiniz ile küsmemek için etkili bir duadır. Olumsuzlukların olmaması ve mutlu bir yuva için tesirlidir. Etkisini çabuk gösteren dualar arasındadır. Esmaül hüsnalardandır. Mübarek celile; EL-METÎN’dir. 500 kere zikretmelisiniz.

  Aşık Etmek İçin Etkili Dua

  Birinin size güçlü bir aşk ile bağlanması hedef alınarak işleme başlanır. dualar çoktur. Fakat esmaül hüsnalar arasında yer alan kerimeleri bu niyetle zikretmekte ekili olur. ED-DÂRRU esmasını, Her Cuma gecesi “Yâ Dârr” diye 100 kere zikreden Cenab-ı Hakka yakın olup, her haceti görülür.

  Küs Olduğumuz Nişanlımla Barışma Duası

  EL-HAKİYMU esması: Takdirat ve iradat ve halk ve kudretinin asarını maslahata ve hükmiyle izhar eder. Aczden Müberra zevilhikme ma’nasınadır. Kavil ve amelde hakka ve husula isabetle mucibi fati seyyiattan sakınmaktır ve tedbirat-ı ilahiyyeye karşı herhalde ruy-i rıza ile mukabeledir.78 kere devam edip mucib-i havf eden kimse dilediği ile barışır.

  Ayrıldığım Karımla Tekrar Evlenmek İçin Dua

  El-Aliym esmasını günde 150 kere devam eden kimse, marifutullaha erişir, evham ve şekten ilmelyakıne ulaşır. İstediğiniz kişi ile tekrar olmak hususunda etkilidir.

  Kayınbabama Kendimi Sevdirme Duası

  Hayırlı olan her niyet için kırk bir kez okumak yeterlidir. . Bu duayı her gün en az bir kez okuyan kimseye herkes sevgi, şefkat ve merhamet nazarı ile bakar. Bu dua tecrübe edilmiştir.Her dilek için (özellikle de sevgi ve muhabbet konusunda) oldukça müessirdir. Dua budur:
  Bismillahirrahmanirrahim.
  Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.