reklam alan

  Boşanan Kocamı Geri Getirme Duası

  El-Musavviru: Bu ismin adedi 336 saati kamerdir. Düşmanlığı dostluğa döndürmek ve murada nail olmak için okunmalıdır.
  Kamer saatinde 336 defa okuyan, dilediği kişinin kalbine tesir eder. Geri getirmek için okuma yapılabilir.

  Sevdiğimle Güzel Geçinmek İçin Dua

  Sevgi ve muhabbeti arzu edilen bir kimse için 7 gece aşağıdaki dua 313 defa okunmaya devam edildiği takdirde bekleninlenden fazla sevgi ve muhabbet , aşk meydana gelir.
  Okunacak dua şudur:
  Ya Şemusa, Ya Helyusa, YaĞayusa, Ya Talyusa, Ya Talmusa, Ya esbavutin yahin ale şeddaye tevekkelu ya huddam hazihil esmai eclibu ve eczibu kalbe fülan ibni fülane ala hubbi filan binti fülaneh.
  Elvahan3, el-acele3, es-saate3.

  Nişanlımla Evlenmek İçin Kuvvetli Celp

  Aşk hayatını düzene koyamamış ve kısmeti kapalı kişilerin, kısmetlerinin açılarak evlenmeleri amacıyla yapılan bir tertiptir. Tesirli bir uygulama olduğundan olumlu sonuç alma oranı yüksektir.
  Ya Bedi’ul acaibi bil hayr ya bedi
  ismi şerifini yatsı namazından sonra 1200 defa 11 gün boyunca okuyunuz.

  Kaynanamın Dilini Bağlama Celbi

  Kötü konuşmaktan vazgeçmeyen bir kişi için aşağıdaki vefk yazılır ve ortasında fülan yazan yere o kimsenin adı yazılır. Sonra beş vakit namazından peşinden 7 gün müddetle bu vefkin üzerine 630 defa Yâ Müntekim ismi zikredilir. Yedi günden sonra vefk bir kabre koyulursa o kimsenin dili bağlanır karşınızda konuşamaz olur.

  Benden Ayrılan Sevgilimi Geri Getirme Celbi

  Ayrılan, giden veya terk eden birini geri getirmek konusunda muzdarip olan bir kimse sabah namazının ardından 3 vakıa suresi ve ardından aşağıdaki azimeti okumaya devam ederse kısa zamanda kendisine bu yöndeki haceti görülür. Allah’tan önemli bir dileği olan kimse aynı şekilde sabah akşam okumaya devam ederse kısa zamanda dileğine kavuşması umulur. Vakıa suresinin ardından okunması gereken duası:
  Bismillâhirrahmânirrahîm*
  Allâhümme innî es-elüke Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Allâh Yâ Fettâh, Yâ Rezzâk, Yâ Vehhâb, Yâ Mu’tî, Yâ Ğaniyyü, Yâ Muğnî, Yâ Kerîmü, Yâ Zettavli, Yâ Bâsitü Yâ Vedûdü, Yâ Cevâdü, Yâ Kâfî, Yâ hakku, Yâ Kayyûmü, Yâ Vâcidü, Yâ Mevcûdü, Yâ Vâhidü, Yâ Ahadü, Yâ Berrü, Yâ Rahmânü, Yâ Rahîmü Yâ Vâsiu, Yâ Münımü, Yâ Mütefaddilü, Yâ Hannânü, Yâ Mennânü, Yâ Bedîus semâvâti vel ardi Yâ ni’mel Mevlâ ve ni’men nasîr*
  İn tes-tefthû fekad-câekümül-fethu ve in tentehû fe hüve hayrul leküm ve in teûdû neud ve len tuğniye anküm fietüküm şey’en ve lev kesürat ve ennellâhe meal mü’minin*
  İnna fetahna leke fetham mübina
  Li-yağfira lekellâhü mâ tekaddeme min zembike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehû aleyke ve yehdiyeke siratan müstekîmâ*
  Ve yensurakellâhü narsan azîzâ*
  Nasrün minellâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn*
  Allâhümme innî es-elüke Yâ Allâhu, Yâ Allâhu, Yâ Allâhu, Yâ Vâhidü, Yâ Ahadü Yâ Ferdü, Yâ Samedü, Yâ Ğaniyyü, Yâ Müğnî, bi-Mehmehûbin, mehmehûbin zil-lutfil hafiyi bi-sa’sain sa’sain zinnûri vel-behâi bi-sehsehûbin, seh-sehûbin zil-ızziş-şâmihil-lezî lehül-azametü vel kibriyâü li-tahtahûbin, tahtahûbin lühûbin, zinnûri vel-burhêni vel kudretis-sultân*
  Allâhümme innî es-elüke bismikel mürtefi-ıllezî a’tayte limen şi’te min evliyâike ve elhemtehû li-esfiyâike min enbiyâike en-tü’tînî bi-rızkın min ındike tüğnî bihî fakrî ve tagtaubihî alâikaş-şeytâni min kalbî inneke entel hannânül mennânül vehhâbül berrür rezzâkul fettâhul bâsitül cevâdül kâfîl ğaniyyül muğnil kerîmül mu’tîl latîfül vâsiuş-şekûrü zül-fadli ven-niami vel-kerem*
  Allâhümme innî es-elüke bi-hakkıke ve hakki hakkıke ve bi-hakki cûdike ve keremike ve fadlike ve ihsânike yâ kadîmel ihsâne yâ men ihsânühû fevka külli ihsânin yâ mâlikeddünyâ vel-âhireti yâ sâdikal va’di lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn*
  Allâhümme yessirlîl halâle min ındike ve keremike ve cûdike vec-al-hü min nasîbî*
  Allâhümme ecib da’vetî bi-hakki sûretil vâkiati ve bi-hakki ismikel azîmil a’zami en-tücîbe da’vetîve bi-hurmeti seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve êlihî ve sahbihît tayyibînet tâhirîne ve seleme teslîmen ve bi-hakki fe-ka-cin mahmet Fettâhun, Kâdirun, Câmiun, Cevâdün, Mu’tî, Hayrürrâzikîn*
  Muğnil bâisil fakîri, Tevvâbün, lâ yüâhizü bil-cerâim*
  Allâhümme yâ Rabbe yessirlîbi-rızkin halâlinmin ındike vec-ma’ beynî ve beynehû vec-alhu min nasîbî ve yessirlîl halâle yâ zel celâli vel ikrâmi fî hâzihissâah*
  Yâ Selâmü, Yâ Mün-ımü yessirlî rızkî ındeke yâ zel-celâli vel-ikrâm*
  Yâ Kâfî ikfinî bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn*
  Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin, ve âlihî ve sahbihî ve selemle teslîma*
  Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve âle Muhammedin kemâ salleyte verhamte ve bârekte alâ ibrâhîmeve alâ âli İbrâhîme fil-âlemîne inneke hamîdün mecîd*
  Allâhümme yâ berru, yâ kâfîİ yâ ğaniyyü, yâ fettâhu, yâ rezzâku, yâ vehhâbu, yâ kerîmu, yâ mu’tî, yâ cevâdü, yâ vasiu, yâ zel fadlil azîm*
  Allâhümme rabbenâ enzil aaletynâ mâideten minessemâi tekûnü lenâ ıîden li-evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke ver-zuknâ ve ente hayrürrazikîn*
  Allâhümme rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil-hakki ver-zuknâ ve ente hayrül fâtihîne, rabbe lâ tezernî ferden ve ente hayrül vârisîn*
  Allâhu latîfün bi-ıbâdihî yerzuku men yeşâü ve hüvel kaviyyül azîz*
  Ecib bihurmeti cibrîle, ve mîkâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve rıdvâne ve mâlikin ve rakîbin ve atîbin ve münkerin ve nekîrin, aleyhimüssalâtü vesselâmü ve bihurmeti kâle-bîle, kâle-bâbîle, ervabîle ervabâbîle seâdebîle, seâde bâbîle, sededebîle, sededebâbîle, innâ a’taynâ kel-kevser, fe-salli-li-rabbike veen har inne şânieke hüvel ebter.

  Bir Erkeğin Bana Aşık Olması İçin Etkili Dua

  Aşağıdaki vefk dua Pazar gününün muhabbet saatinde koyun ya da kuzunun kürek kemiğine yazılır ve ateşte yakılırsa derhal beklenen aşk ve celbiye hasıl olur. Tecrübe edilmiştir.

  Birinden Sevgi Görmek İçin Okunacak Dua

  Sevgi konusunda muzdarip kimse aşağıdaki duayı yazıp üzerinde taşırsa bu muradına hasıl olur. Önceden denenmiş ve tesirli uygulamalar arasında yer alan yöntemlerdendir.

  Eski Kocamı Tekrar Aşık Etme Duası

  Aşağıdaki vefk dua Pazar gününün muhabbet saatinde koyun ya da kuzunun kürek kemiğine yazılır ve ateşte yakılırsa derhal beklenen aşk ve celbiye hasıl olur. Tecrübe edilmiştir.

  Sevdiğim Erkeği Geri Getirme Duası

  Sevdiğiniz kişinin gelmesi niyetiyle bu esmayı yazıp üzerinde taşıyan kimsenin bu yöndeki dilekleri hasıl olur muradına erer.
  Eûzü bikelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin.

  Hoşlandığım Bir Erkeği Kendime Aşık Etme Duası

  Perşembeyi cumaya bağlayan gece niyet ederek 4 defa yasin suresi okunur. Yasin suresinin arkasından yine 4 kere:
  Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
  Okunur.
  Defalarca denenmiştir 1 kere okuyun sonuç alamazsanız bir daha ki hafta bir kere daha okuyun.